Z ostatniej chwili

Rewitalizacja niejedno ma imię

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA MNIE I SĄSIADA!

Bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, kryzys w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej – to czynniki, z którymi walka jest łatwiejsza dzięki Funduszom Europejskim. Sprawdź, jak – przy odrobinie chęci – można rozwiązać nękające lokalną społeczność problemy.

 

SŁOWO KLUCZ

 

Rewitalizacja – choć głównie kojarzy się z odnawianiem zdewastowanych zabytków, dzięki Funduszom Europejskim nabiera nowego szerokiego znaczenia. Teraz to pomoc dla terenów, które borykają się nie tylko z zaniedbanymi budynkami.

REWITALIZACJA  to takie zmiany społeczne, ekonomiczne, przestrzenne i techniczne, które mają wyprowadzić z  kryzysu najbardziej zdegradowane obszary.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, upewnij się, że wpisuje się on w obowiązujący program rewitalizacji, który uchwaliła rada Twojej gminy. To podstawowe kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, które warunkuje możliwość złożenia przez Ciebie wniosku o dofinansowanie. Zgłaszane projekty mają spowodować trwałą odnowę obszarów zdegradowanych, polepszenie jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenie szans na zatrudnienie i zwiększenie zainteresowania inwestorów. Dlatego w ramach tych przedsięwzięć realizowane mogą być m.in. projekty dotyczące zarówno jej aspektów społecznych, gospodarczych, technicznych, jak i środowiskowych.

Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą więc być projekty związane z:

  • aktywizacją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (środki na takie cele są zaplanowane w programach regionalnych, w częściach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego);
  • poprawą efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
  • działaniami dotyczącymi kultury, w tym ochroną i opieką nad zabytkami, a także rozwojem instytucji kultury.
Pamiętaj! Twój projekt nie spełni warunków do uzyskania dofinansowania, jeśli będzie dotyczyć wyłącznie remontu czy modernizacji budynku, a nie będzie uwzględniał diagnozy lokalnych potrzeb ani angażował społeczności, i nie zostanie skoordynowany z innymi działaniami w miejscowości.

 

– W ramach rewitalizacji zrobiliśmy dotąd kilka zadań – mówi Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa. – Odnowione zostały budynki komunalne – wyremontowaliśmy klatki schodowe, obiekty zyskały nowe elewacje i dachy. W drugim etapie zachęcaliśmy wspólnoty mieszkaniowe do podobnych inwestycji – one mogły skorzystać ze wsparcia na modernizację elewacji i dachów. Dzięki projektom rewitalizacyjnym wyremontowaliśmy też kino Zorza i odnowiliśmy Park im. Powstańców Warszawskich. Teraz złożyliśmy wniosek do RPO na działania rewitalizacyjne. Chcemy dzięki przyznanym środkom przygotować koncepcję zagospodarowania całego Sianowa i plany rewitalizacji. Liczę, że powstanie spójny system komunikacyjny, przyjazny dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Z kolei teren po byłej fabryce zapałek chciałbym przeznaczyć na cele mieszkaniowe, architektonicznie nawiązujące do nieistniejącego już przedsiębiorstwa.

SKORZYSTAJĄ SAMORZĄDY

Aktualnie w naszym województwie ze środków na rewitalizację mogą skorzystać między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Do końca 2020 r. dostępne będą fundusze w ramach konkursów

Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (działanie 1.11) i na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (działanie 1.12). Oba nakierowane są na:

  • działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na poszerzeniu strefy (poprzez przyłączenie przylegających do niej działek), przeprowadzenie działań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność strefy w istniejących granicach;
  • aktywizację gospodarczą terenów poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich (prowadzenie prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, uzupełnienie elementów infrastruktury lub modernizacja istniejącej, adaptacja budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy).

Dofinansowanie wynosi do 85%. W sumie dla zachodniej części województwa zabezpieczono środki w wysokości 85,076 mln zł, a dla wschodniej – 43,94 mln zł.

Środki z Funduszy Europejskich zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektu pn. Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem SSSE – etap 1. Umożliwi ona zagospodarowanie terenu części strefy inwestycyjnej o powierzchni 3,5 ha i ulokowanie na wspartym terenie minimum dwóch firm z branży drzewnej, rolnej i spożywczej (w tym produkcję ekologicznej żywności), nie ograniczając jednocześnie lokowania w strefie inwestycji wynikających ze specyficznych potrzeb innych inwestorów. – Nowe tereny zostaną wyposażone w sieć wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową i energetyczną – tłumaczy Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic. – Powstanie infrastruktura komunikacyjna z nową drogą wewnętrzną, chodnikami i oświetleniem. Celem działania jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost gospodarczy i zatrudnienia w regionie, przyciągnięcie nowych firm, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2017-2020.

TYLKO DLA MIAST

Tylko do końca bieżącego roku trwa nabór w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.5) – Poprawa jakości środowiska miejskiego. Aplikować mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Na co można przeznaczyć środki? Na przykład na wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (rekultywacja i remediacja); rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych; inwentaryzację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych; czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk, ograniczanie gatunków inwazyjnych i konfliktowych, podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Dyrekcje ochrony środowiska mogą uzyskać do 100% dofinansowania, pozostałe podmioty – do 85%. Na dofinansowanie projektów przeznaczono łącznie 104,2 mln zł.

TERMOMODERNIZACJA

Wielorodzinne budynki mieszkalne często wymagają termomodernizacji (m.in. docieplenia, wymiany okien, wymiany źródła ciepła, przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiany oświetlenia na energooszczędne itp.). Właśnie takie działania mogą podejmować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z dofinansowaniem unijnym.

Pierwszym warunkiem jest przeprowadzenie tzw. audytu energetycznego, który pozwoli określić, gdzie występują problemy z efektywnością energetyczną budynku i co należy zmienić. Następnie należy zwrócić uwagę na skuteczność podejmowanych działań. Inwestycje powinny znacząco wpływać na redukcję zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do powietrza. Wsparcie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na termomodernizację zaplanowane

jest w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Warto więc zwrócić uwagę na działania: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Pamiętaj! Część środków na termomodernizację mogą stanowić nie dotacje, a instrumenty finansowe, np. pożyczki czy dopłaty do kredytów.

Również budynki użyteczności publicznej często potrzebują inwestycji w poprawę ich efektywności energetycznej, takich jak docieplenie, przebudowa systemów grzewczych i chłodniczych, wymiana oświetlenia. Dofinansowanie na ten cel jest dostępne w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz w RPO WZ. Do 30 listopada trwa nabór w ramach działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Termomodernizacja może dotyczyć także procesów produkcyjnych lub usługowych w firmach. Dofinansowanie można wówczas przeznaczyć m.in. na:

  • przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
  • kompleksową modernizację energetyczną budynków firmy,
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz technologii odzysku energii,
  • budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym instalacje odnawialnych źródeł energii).

Duże przedsiębiorstwa mogą występować o środki na ten cel w POIŚ.

Pamiętaj! Część funduszy na efektywność energetyczną w firmach jest dostępna w postaci instrumentów zwrotnych, a nie dotacji.

 

 

Urodzony dżentelmen
Khal to młody pies o naturze prawdziwego gentlemana, z nieograniczoną pasją do życia. Dobrze usposobiony wobec ludzi, ale nieco nieufny wobec obcych. Cechuje go wysoki stopień...
Przymierzają się do opieki żłobkowej
Gmina Kołobrzeg ogłosiła konkurs na organizację opieki nad dziećmi z terenu gminy od 20 tyg. życia do 3 lat. – Robiliśmy rozeznanie i uznaliśmy, że taka jest potrzeba. Na terenie naszej...
Przy wspólnym stole
Po raz kolejny w Drzonowie zorganizowane zostanie 16 grudnia o godz. 16.00 spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy. W tym roku organizatorzy postanowili nieco odejść od kiermaszowego stylu...

Komentarze