PIT/MIT - nowy załącznik do PIT-36

PIT/MIT - nowy załącznik do PIT-36 - dla przedsiębiorców posiadających wartościowe nieruchomości.
PIT-36 2019 i PIT-36L, czyli deklaracje, na których w większości rozliczają się przedsiębiorcy, od niedawna można składać razem z nowym załącznikiem. PIT/MIT, bo o nim mowa, dotyczy środków trwałych i przychodów, jakie podatnik może uzyskiwać z tytułu ich posiadania. Przeczytaj, kogo dotyczy ten nowy rodzaj formularza.

PIT-36 2019 – czym jest załącznik PIT/MIT?
Nowy załącznik PIT/MIT jest uzupełnieniem deklaracji podatkowej PIT-36L oraz PIT-36 2019. Wykazuje się na nim przychody z tytułu eksploatowania nieruchomości (dzierżawa, wynajem itp.), jeśli wartość początkowa tych nieruchomości przekracza 10 mln zł. Osoby, które nie posiadają środków trwałych spełniających te kryteria (nie są właścicielami lub współwłaścicielami takich nieruchomości), nie muszą składać tego załącznika.

PIT-36 2019 i PIT/MIT – klasyfikacja nieruchomości
W załączniku PIT/MIT wykazuje się jedynie wartość posiadanych środków trwałych, a także wartość podstawy opodatkowania. Podatek ten płaci się wyłącznie z tytułu eksploatowania nieruchomości, nawet jeśli nie przynosi to przychodów. Dotyczy on następujących nieruchomości:

 1. Budynku handlowo-usługowego klasyfikowanego w PKOB jako:
  - dom towarowy,
  - centrum handlowe,
  - samodzielny butik i sklep,
  - pozostałe nieruchomości handlowo-usługowe.

 2. Budynku biurowego sklasyfikowanego jako budynek biurowy. Nie dotyczy to biurowców wykorzystywanych wyłącznie lub w głównie na potrzeby własne.

Stawka podatku wykazywana w PIT/MIT 2018/2019
Kwota wykazywana w tym nowym załączniku do deklaracji PIT-36L lub PIT-36 2019. dotyczy jedynie przychodów wykazanych w art. 44 ustawy o PIT tj. z tytułu działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy. Obie deklaracje mają odpowiednie pozycje, w których trzeba wpisać należny podatek i podatek faktycznie opłacany z tytułu posiadania nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.
Uwaga! W PIT/MIT wykazuje się całkowitą wartość nieruchomości, a nie jedynie wartość, o jaką przekracza próg 10 milionów złotych.

Wysokość stawki w PIT 2019
Podatek wykazywany w załączniku PIT/MIT od nieruchomości wartych ponad 10 mln złotych (wartość początkowa) wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Płaci się go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Podstawę stanowi nadwyżka ponad kwotę 10 mln zł. W związku z tym, że podatek jest płacony w każdym miesiącu, to podatnik nie może podzielić kwoty proporcjonalnie do liczby dni, w których dany środek trwały jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwo. Co więcej, w przypadku podatników wpłacających zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega kwota podatku obliczona za miesiące, które przypadały na dany kwartał.

Ważne: nie opłaca się tego podatku za okres, w którym środek trwały nie był eksploatowany ze względu na zawieszenie bądź zaprzestanie działalności gospodarczej.

PIT-36L, PIT-36 2019 – PIT/MIT właściciela i współwłaściciela
Jak ustalić wartość nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem? Zobacz jak ją policzyć, by wpisać prawidłową kwotę w poz. 10-12 w PIT/MIT:

 • Gdy nieruchomość stanowi własność lub współwłasność podatnika, to jej wartość, którą wykazuje się w zeznaniu, pobiera się z ewidencji środków trwałych podatnika.
 • Gdy właścicielem jest spółka niebędąca osobą prawną, to przy obliczaniu wartości początkowej, która przysługuje wspólnikowi, ustala się ją proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach spółki. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umowa własności zawiera zapisy zmieniające tę regułę. Taką informację również należy umieścić w PIT/MIT.
 • Gdy środek trwały jest współwłasnością podatnika oraz podmiotu powiązanego z nim, to przy obliczaniu wartości początkowej, przyjmuje się całkowitą wartość początkową danego środka trwałego.

Wartość początkowa środka trwałego ustalana jest na każdy miesiąc. Nie można jej obniżać o dokonywane odpisy amortyzacyjne, lecz będzie ona stała do momentu, w którym zajdą określone zmiany w środku trwałym np. zostanie on zmodernizowany.

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

 

Kołobrzeżanin i papież Franciszek
W styczniu 24-letni Bartosz Placak z Kołobrzegu był wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.– Mogłem przez chwilę porozmawiać osobiście z Ojcem Świętym, wymieniliśmy...
Kamienie niezgody
W sezonie w mieście brakuje miejsc parkingowych. Ich deficyt spowodowany letnim najazdem turystów występuje zwłaszcza w okolicach dworca i ulicy Unii Lubelskiej. Tymczasem niedawno miejsc do...
Wybuch i powybijane szyby – akcja antyterrorystów w Kołobrzegu
Widok niczym z filmów gangsterskich mogli zobaczyć przechodnie na Placu 18 Marca. W biały dzień zatrzymania na ulicy dokonali antyterroryści. Nieoznakowane radiowozy zabarykadowały przejazd...

Komentarze