Będą wspierać osoby w kryzysie

Mają wspierać ofiary wypadków drogowych, osoby w kryzysie i wszystkich tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Mowa o Regionalnym Centrum Kryzysowym, które od lutego ma działać przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu: powiatem drawskim, kołobrzeskim, myśliborskim, stargardzkim, świdwińskim i wałeckim. Celem projektu jest  objęcie wsparciem osób, grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez  zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. W ramach działań projektowych zaplanowano: utworzenie punktu –  Regionalnego Centrum Kryzysowego (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu  wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;

wizyty środowiskowe specjalistów  (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – zespoły mobilne, zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi, udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy, działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, organizowanie szkoleń i warsztatów w dwóch obszarach: dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),

oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.

W ramach projektu działać będą dwa zespoły mobilne i  stacjonarny (psychologowie, pedagodzy, terapeuci). Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w kryzysie, destabilizacji psychicznej, w sytuacji poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, osób, które przeszły traumatyczne przeżycia i nie potrafią sobie z nimi poradzić. – Obecnie jesteśmy na etapie zatrudniania specjalistów. Działania zespołów rozpoczną się w lutym i będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 20.00. oraz w weekendy i jeżeli będzie taka potrzeba – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. PCPR 943548066. Później Pogotowie Kryzysowe będzie miało swoje telefony interwencyjne.

Na realizację projektu powiat kołobrzeski otrzyma 2.840.310,00 zł, wkład własny powiatu to 256 tys. zł.  Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

Anna Buchner-Wrońska

Komentarze