Regulamin

§ 1. DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 6, NIP 671-000-44-99;
3. Serwis – Serwis w domenie internetowej gazetakolobrzeska.pl, w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Gazeta Kołobrzeska, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Gazety Kołobrzeskiej;
4. Prenumerata Cyfrowa Gazety Kołobrzeskiej – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
6. Pakiet – zakres usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej i ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej;
7. Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej;
8. Konto – konto zdefiniowane w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisu gazetakolobrzeska.pl

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pomocą Serwisu świadczy usługę Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej oraz, na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), w tym na przykład (o ile taka funkcja jest dostępna w Serwisie) może dodatkowo udostępnić Użytkownikowi korzystającemu z Pakietu komentowanie treści dostępnych w Serwisie.
2. Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest co do zasady odpłatny.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 3. PRENUMERATA CYFROWA GAZETY KOŁOBRZESKIEJ

I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej świadczona jest co do zasady odpłatnie.
2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody.
4. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej jest nieograniczona terytorialnie.
5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
– posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone, zgodnie z Regulaminem Konta Użytkownika Serwisu w procesie zakupu Pakietu za pośrednictwem Serwisu albo w procesie aktywacji dostępu do Pakietu – gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Pakietu na innych zasadach);
– zaakceptują Regulamin;
– zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Gazetę Kołobrzeską zasadach;
– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VI niniejszego paragrafu.
6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej jest świadczona przez Gazetę Kołobrzeską. Dane kontaktowe: Adres: Kołobrzeg, Myśliwska 6. Telefon: 609 691 153, Adres e-mail: gazetakolobrzeska@hot.pl
7. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty, dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

II. ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony “Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: przelewy24.
Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gazety Kołobrzeskiej może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Gazetę Kołobrzeską o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail gazetakolobrzeska@hot.pl lub na adres pocztowy (Gazeta Kołobrzeskiej ul. Myśliwska 6 78-100 Kołobrzeg). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Gazeta Kołobrzeska została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

V. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ GAZETY KOŁOBRZESKIEJ
1. Korzystanie z e-wydania Gazety Kołobrzeskiej poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie.
3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

VII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z e-wydania. zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Gazeta Kołobrzeska ul. Myśliwska 6 78-100 Kołobrzeg. Warszawa z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa Gazety Kołobrzeskiej lub emailem na adres gazetakolobrzeska@hot.pl.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Gazeta Kołobrzeska nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Gazeta Kołobrzeska. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Myśliwska 6 (78-100). Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: gazetakolobrzeska@hot.pl.
II. Dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu obliczenia limitu nieodpłatnego dostępu do artykułów – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”) polegający na ustaleniu przysługującego Ci limitu;
4. przedstawienia oferty prenumeraty dopasowanej do Ciebie; Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie Twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy. W tym celu gromadzimy dane o:
– Twojej historii zakupowej obejmującej Prenumeratę Cyfrową, w tym promocji, z których skorzystałeś;
– Twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak odwiedzane przez ciebie strony, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
– informacji, czy masz Konto w Serwisie;
– rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.
Twoje dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich urządzeniach końcowych. Oferty dopasowane mogą być Ci przedstawiane, o ile się na to zgodzisz.
III. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
– w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
– z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2 lit. a oraz ust. 2 lit. e) i f).
IV. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
V. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
VI. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Gazeta Kołobrzeska informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.
2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2020 r.