Budynek dworca na sprzedaż

Spółka Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  planuje sprzedać budynek kołobrzeskiego dworca znajdujący się przy ul. Kolejowej 5, ponieważ nie prowadzi już działalności w Kołobrzegu. Na oferty oczekuje do 20 października br. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie. Możliwe jest obejrzenie nieruchomości osobiście. Niżej prezentujemy szczegółowe zaproszenie do rokowań.

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

 

Nieruchomość, zlokalizowana przy ul. Kolejowej 5, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie.

Rokowania obejmują sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. działki o nr ew.: 21/1 o łącznej powierzchni 0,0820 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr KO1L/00009884/8.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 20 października 2023 r.
 2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:
 3. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),
 4. oferowaną cenę nabycia (netto),
 5. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,
 6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 7. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną informację z KRS/CEIDG oraz dokument potwierdzający umocowanie do podpisania zgłoszenia, jeżeli nie będzie to wynikać wprost ze złożonego aktualnego odpisu z KRS/CEIDG

 

 1. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

 

 1. Zgłoszenia z dopiskiem w tytule „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Kołobrzegu” należy złożyć kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.aniszewski@arrivabus.pl (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt 1).

 

 1. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń i zakwalifikowania do dalszego etapu rokowań zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

 

 1. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych informacji, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 1. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 721 112 065 w godz. 8.00 – 18.00 lub mailowy na adres pawel.aniszewski@arrivabus.pl

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zaproszeniem do rokowań jest Arriva Bus Transport Polska Sp, z o.o. w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 21693. Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Arriva Bus Transport Polska Sp z o.o. dostępna jest pod adresem: https://arrivabus.pl/286/polityka-prywatnosci-2-3

Odpowiedź na zaproszenie do rokowań jest równoznaczna z oświadczeniem, że zapoznał się Pan/Pani z treścią klauzuli informacyjnej

 

 

 

materiał sponsorowany

Komentarze