Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji W Ustroniu Morskim informuje…

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji W Ustroniu Morskim informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim przy ul. Polnej Nr 3 oraz na stronie internetowej www.gosir-ustronie-morskie.pl zamieszczony został wykaz nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę tj. ogrodzenie parkingu od  ul. Wojska Polskiego:

  1. działka nr 215/3 o powierzchni 0,2141m2,
  2. działka nr 213 o powierzchni 0,0329 m2
  3. działka nr 211 o powierzchni 0,0281 m2
  4. działka nr 212/3 o powierzchni 0,0492 m2

 

 

 

W Y K A Z  nr 1/ 2021

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

 

L.P.

 

Położenie  nieruchomości

 

Nr działki

 

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

 

 

Przeznaczenie  nieruchomości

 

 

Forma władania nieruchomością

 

Minimalny miesięczny

czynsz dzierżawny netto

 

 

Termin wnoszenia opłat

 

1.

 

Ogrodzenie parkingu od ul. Wojaka Polskiego

 

215/3

213

211

212/3

 

KO1L / 00005904/7

KO1L / 00002223/8

KO1L / 00002223/8

KO1L / 00005904/7

 

0,2141 m2

0,0329 m2

0,0281 m2

0,0492 m2                                                         121,35 m2

 

Ogrodzenie parkingu

 

Umowa Użyczenia      Nr GNP.6850.3.5.2019.  GNP z 11kwietnia 2019r.

Miesiące styczeń-maj, październik-grudzień

34 zł/m2/miesięcznie netto.

Miesiące czerwiec-wrzesień

67 zł/m2 miesięcznie netto.

 

 

do 15 tego dnia  każdego miesiąca trwania umowy

 

  1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższenia  czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę.
  2. Do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w danym roku. Opłaty wnoszone będą  na podstawie wystawionych faktur w terminie tam określonym.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 12.01.2021r.do 02.02.2021r.

 

Komentarze