Jaka jest wysokość składki ZUS na ryczałcie ewidencjonowanym?

Do końca 2021 roku forma podatkowa nie miała wpływu na wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców. Zmiany dokonały się jednak wraz z początkiem stycznia 2022 r. Jak ustalane są składki ZUS przy ryczałtach ewidencjonowanych na nowych zasadach? Poniżej uzyskają Państwo odpowiedź na to pytanie.

Składki – ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne każdego przedsiębiorcy podlega tym samym zasadom. Bez względu na formę opodatkowania. Oznacza to, że osoby te muszą zostać zgłoszone do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego, jeśli nie kwalifikują się do innego ubezpieczenia. Dobrowolnie istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia chorobowego. Jednocześnie przez pierwsze pół roku samozatrudnienia można skorzystać z ulgi na start, gdzie do ZUS odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Skład ZUS na ryczałcie mogą być regulowane w oparciu o następujące kryteria:

  • według podstawy stanowiącej, która wynosi 30% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za każdy rok kalendarzowy. Zastrzeżenie skorzystania z tej opcji jest ograniczone do 24 miesięcy od miesiąca, w którym wygasa “ulga na start”, a jeśli przedsiębiorca nie skorzystał z tego zwolnienia, to od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • według podstawy dotyczącej dochodu, który został osiągnięty w ubiegłym roku kalendarzowym. Ulga ta, znana również jako „mały ZUS plus”, ograniczona jest do 36 miesięcy, czyli 3 lat w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej,
  • według podstawy stanowiącej, która wynosi 60% przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy. Jest to „duży ZUS” i wypłacany jest wtedy, gdy ubezpieczonemu nie przysługują żadne inne świadczenia.

Składki – ubezpieczenie zdrowotne

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne są zawsze obowiązkowe. Nie ma to znaczenia, czy dana osoba, prowadząca działalność posiada dodatkowe tytuły, które powinny być objęte tym ubezpieczeniem. Obecnie wysokość tej składki jest uzależniona od formy opodatkowania oraz dochodów przedsiębiorcy.

W przypadku ryczałtu przeciętny miesięczny przychód (w tym wypłaty z zysku) sektora przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego mnoży się przez procent odpowiadający wysokości przychodu. Średni miesięczny przychód za IV kwartał 2022 r. wynosił 6965,94 zł, więc:

  • do 60 000,00 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia dla sektora przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, czyli 4 179,56 zł,
  • do 300 000,00 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego, czyli 6 965,94 zł,
  • powyżej 300 000,00 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku ubiegłego, czyli 12 538,69 zł.

Przychód oznacza skumulowane zarobki od początku roku kalendarzowego pomniejszone o wartość składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych w danym roku kalendarzowym, zatem miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne będą wynosiły: 376,16 zł dla pierwszej grupy, 626,93 zł dla drugiej oraz 1 128,48 zł dla trzeciej.

Więcej informacji znajdą Państwo na poradnikprzedsiebiorcy.pl.

– Materiał zewnętrzny

Komentarze