Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Sesja absolutoryjna to jeden z najważniejszych momentów w ciągu roku dla każdego samorządowca. Dzisiejsze obrady Rady Powiatu rozpoczęły się od rozpatrzenia “Raportu o stanie Powiatu Kołobrzeskiego za 2023 rok”, który przedstawił sekretarz powiatu Jerzy Leszczyński. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2023 rok. Sprawozdanie przedstawił starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski. – Rok 2023 był okresem, w którym skupialiśmy się nie tylko na realizacji inwestycji, ale także na prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki organizacyjnej powiatu. W strukturze wydatków bieżących dominują te ponoszone na oświatę i wychowanie – czytamy w sprawozdaniu z działalności powiatu. W porównaniu do roku 2022 wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 15,5 mln zł. Mimo prowadzonych inwestycji głównie drogowych i angażowaniu znacznych środków na bieżące utrzymanie jednostek powiat nie zatrzymał procesu remontów i modernizacji naszych szkół, wykorzystując na ten cel 2,6 mln zł. Kolejne bardzo ważne zadanie wykonywane przez powiat to sfera społeczna. Udział w wydatkach budżetu wynosił 18%. Ponad 3,4 mln zł to kwota, którą wykorzystano na utrzymanie 31 dzieci przebywających w ciągu roku w Domach Dziecka, natomiast kwota ponad 3,4 mln zł przeznaczona została na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych dla 233 dzieci, z tego poza terenem Powiatu Kołobrzeskiego dla 22 dzieci. Dotacje trafiły do szkół niepublicznych, Muzeum Oręża Polskiego czy do instytucji pożytku publicznego na wykonywanie zadań powiatu. Łączna kwota przekazanych dotacji wynosiła ponad 13,3 mln. zł.

Plan inwestycji na koniec roku wynosił 45,0 mln. zł, wykonanie zamknęło się w wysokości 44,4 mln zł. Finansowanie: dotacje z samorządów na podstawie porozumień – 2,1 mln zł; dotacje zewnętrzne – 22,0 zł; wkład powiatu – 20,3 mln zł. – Naszym priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowej oraz obiektów użyteczności publicznej i tak m.in.: udział inwestycji drogowych wynosił 82%, natomiast udział termomodernizacji obiektów 18%. Łączne wydatki inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie, wykonaniu dokumentacji wynosi 44,4 mln zł. Finansowanie: środki zewnętrzne 24,1 mln zł, tj. 54% oraz środki z powiatu 20,3 mln zł, tj. 46% wartości inwestycji. W wyniku wykonania budżetu za rok 2023 uzyskaliśmy wolne środki w kwocie 6,1 mln zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Koszalinie – mówił starosta Mirosław Tessikowski. Na zakończenie wystąpienia starosta podziękował poprzednim radnym i członkom Zarządu Powiatu, byłej skarbnik powiatu Barbarze Ostrowskiej, sekretarzowi powiatu, naczelnikom wydziałów, kierownikom biur, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie i dobrą współpracę na rzecz rozwoju powiatu kołobrzeskiego.

Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu za 2023 rok było 19 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Komentarze