Konkurs na projekty rehabilitacji po przebytym udarze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs (działanie 6.8 RPOWZ)na projekty ukierunkowane na wdrożenie programów rehabilitacji medycznej po przebytym udarze mózgowym.

Środki na konkurs pochodzą z Unii Europejskiej w ramach działania 6.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Kto może składać wnioski

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
 • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochronyzdrowia,
 • podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy na podstawie właściwego Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ), w tym:

 1. a) realizację usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 2. b) realizację turnusów rehabilitacyjnych,
 3. c) prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych mających na celu wdrożenie RPZ,
 4. d) działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia,
 5. e) działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ, skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ oraz lekarzy orzeczników ZUS,
 6. f) monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego,
 7. g) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych RPZ

oraz dodatkowo:

 1. h) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
 2. i) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Kogo można objąć wsparciem

– osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych oraz osoby  z ich otoczenia, zgodnie z właściwym RPZ,

– kadra POZ oraz inne osoby i podmioty, które zostały wskazane we właściwym RPZ.

Do kiedy można składać wnioski

Ogłoszenie konkursu: 6 listopada 2020 r.

07.12.2020 r. do 30.12.2020 r. do godziny 15:00

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w niniejszym konkursie wynosi: 2 550 240,00 zł

Dokąd po informacje

Regulamin konkursu 6.8 na stronach www.rpo.wzp.pl i www.wup.pl/rpo zakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków

Komentarze