Konkurs “NAUCZYCIEL NA 6”. Wracamy po przerwie!

Konkurs “NAUCZYCIEL NA 6”

Wracamy po przerwie! Gazeta Kołobrzeska ogłasza IV edycję konkursu “NAUCZYCIEL NA 6”. Naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, pasjonatów i społeczników, którzy są autorytetami w swoich środowiskach.

W głosowaniu biorą udział tylko oryginalne KUPONY wycięte z Gazety Kołobrzeskiej, w którym uczniowie, rodzice, pozostali nauczyciele czy dyrekcja mogą zgłaszać kandydatury nauczycieli.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje, stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

Zgłoszenia wysyłać można do 20 października włącznie. Kupon można znaleźć w każdym wydaniu Gazety Kołobrzeskiej (od 17 września do 15 października włącznie). 

Rozdanie nagród przewidziane jest na 25 października. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz fotorelacja w wersji drukowanej gazety – 29 października.

Jak głosować?
1. Wytnij KUPON ZGŁOSZENIOWY z Gazety Kołobrzeskiej
2. Uzasadnij swój wybór (na kuponie)
3. Zanieś / wyślij swój kupon do redakcji na adres: Gazeta Kołobrzeska, ul. Myśliwska 6, 78-100 Kołobrzeg (z dopiskiem: „Nauczyciel na 6”)
4. Powiedz wszystkim znajomym o konkursie i głosujcie!!!
5. Kibicuj swojemu NAUCZYCIELOWI !!!

Organizatorem konkursu jest „Gazeta Kołobrzeska”. Akcja pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

Kontakt: tel. 609 691 153, e-mail: gazetakolobrzeska@hot.pl

 

Regulamin Konkursu  „Nauczyciel na 6”

 • 1 Postanowienia Ogólne

1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel na 6 (dalej „Konkurs”).
2) Organizatorem Konkursu jest Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) ul. Myśliwska 6

(dalej „Organizator”).

3) Patronem Honorowym Konkursu jest Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski

4) Konkurs będzie trwał od dnia 17 września 2021 roku do 20 października 2021 roku
5) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
6) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w powiecie kołobrzeskim oraz mieście Kołobrzeg oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel na 6

 • 2 Uczestnicy Konkursu

1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub placówce oświatowej na obszarze powiatu kołobrzeskiego i miasta Kołobrzeg (dalej „Uczestnik”).

 • 3 Przystąpienie do Konkursu

1) Do udziału w Konkursie konieczne jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego w tygodniku „Gazeta Kołobrzeska”
b) przesłanie ww. formularza wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami na adres Organizatora bądź dostarczenie osobiście

 1. c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także dodatkowych informacji o Uczestniku Konkursu podanych z własnej woli w formularzu zgłoszeniowym lub w dołączonych do niego materiałach i podania do wiadomości publicznej (w szczególności w prasie, w tym w „Gazecie Kołobrzeskiej” – wydanie drukowane i elektroniczne, i na stronie internetowej www.gazetakolobrzeska.pl) i kanałach social media „Gazety Kołobrzeskiej” (Facebook.
  2) Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową (dalej „Osoba zgłaszająca”).
 • 4 Zasady Konkursu

1) W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora („Jury”).
2) Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 13 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne Uczestników, postawę Uczestników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Jury ocenia ww. kryteria autonomicznie, z uwzględnieniem własnej oceny przesłanych przez Uczestników formularzy zgłoszeniowych wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, biorąc pod uwagę środowisko, w którym Uczestnicy są zatrudnieni.
3) Spośród Nominowanych Uczestników, o których mowa w ust. 2 powyżej, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 wybiera Nauczyciela na 6 oraz dwóch Wyróżnionych Uczestników
4) W przypadku rozbieżności Jury dotyczącej wyboru Nominowanych Uczestników, laureata Konkursu oraz Wyróżnionych Uczestników, Jury przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych Uczestników. Jury dokonuje wyboru Uczestnika, który w ww. głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów kuponowych.

 • 5 Pula nagród

1) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie fundują sponsorzy oraz Organizator i Patron Honorowy”.
2) Organizator Konkursu ma prawo przyznawać Nominowanym Uczestnikom, według własnego uznania, inne wyróżnienia i tytuły.

3) Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.

 • 6 Rozstrzygnięcie Konkursu

1) Rozstrzygnięcia Konkursu dokona organizator. Organizator będzie również czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 25 października 2021 r.
3) Organizator sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący laureata Konkursu, Wyróżnionych oraz Nominowanych Uczestników.

 • 7 Wydanie nagród

1) Nagrody zostaną przekazane po Uroczystej Gali w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze zdobywcami nagród i wyróżnień.

2) W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. Osoba, o której mowa w par. 7 ust. 2 traci także prawo do tytułów przyznanych jej przez Jury.

 • 8 Ogłoszenie wyników i publikacja danych zdobywców nagród

1) Lista Nominowanych Uczestników zostanie ogłoszona na łamach tygodnika „Gazety Kołobrzeskiej” (wydanie drukowane i elektroniczne) w numerach poprzedzających Uroczystą Galę oraz na stronie internetowej www.gazetakolobrzeska.pl i kanałach social media „Gazety Kołobrzeskiej” (Facebook,) i
2) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych im nagrodach ogłaszane są podczas Uroczystej Gali 25 października 2021 r. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby Gala odbyła się stacjonarnie, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły rozstrzygnięcia konkursu na formę zdalną.

3) Wizerunki Nominowanych Uczestników zostaną opublikowane w szczególności na łamach „Gazety Kołobrzeskiej” (wydanie drukowane i elektroniczne) oraz na www.gazetakolobrzeska.pl i kanałach social media (Facebook)

 • 9 Reklamacje

1) O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować Organizatora.
2) Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą listowną na adres Organizatora lub mailem na adres: gazetakolobrzeska@hot.pl, w ciągu 14 dni od dostrzeżenia uchybienia, które uzasadniałoby reklamację, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia zakończenia Konkursu.
4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie bądź e-mailem, w zależności od drogi jaką złożył reklamację lub wybranego przez Uczestnika sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.

5) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 • 10 Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Osób zgłaszających jest Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) ul. Myśliwska 6.
2) Dane osobowe Uczestników oraz innych osób wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Roku oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronie internetowej – imienia i nazwiska, wizerunku laureata tytułu Nauczyciel na 6 oraz imion i nazwisk i wizerunków osób Wyróżnionych i Nominowanych, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Dane osobowe Osób zgłaszających przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
2) Jeśli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania, jakim jest przeprowadzenie Konkursu, Administrator może, wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Osób zgłaszających, a także wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu podmiotom przetwarzającym, takim jak firmy dostarczające i serwisujące systemy informatyczne, wykonujące usługi poligraficzne lub inne konieczne do realizacji celu Konkursu, lub dokonujące w związku z przeprowadzeniem Konkursu przetwarzania danych na polecenie Administratora.
3) Administrator może przekazać lub udostępnić innym Administratorom dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu:
a) w celach służących przeprowadzeniu Konkursu (np. nadawanie i odbieranie korespondencji, udostępnianie informacji o Konkursie w środkach masowego przekazu);
b) w celu realizacji swego interesu prawnego, w tym w szczególności rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów powstałych w związku z przeprowadzeniem Konkursu;
c) lub jeśli tego będzie wymagało wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Uczestnik oraz Osoba zgłaszająca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przenoszenia danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu.

 • 11 Postanowienia końcowe

1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym lub załącznikach do ww. formularza, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie o takim fakcie powiadomić Organizatora.
2) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3) W przypadku gdy okaże się, że wśród finalistów lub laureatów Konkursu jest osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące dyskwalifikować tę osobę w świetle kryteriów wymienionych w par. 4 ust. 2 organizator ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – dokonać zmiany werdyktu, o którym mowa w par. 4 ust. 2 i 3 oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub Osobę zgłaszającą.
4) Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie www.gazetakolobrzeska.pl. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
5) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gazetakolobrzeska.pl.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
7) Formularze zgłoszeniowe wraz uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, przesłane przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
8) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ORGANIZATOR:
Gazeta Kołobrzeska

 

Komentarze