Matury czas zacząć

Dzisiaj punktualnie o godz. 9.00 w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęły się matury pisemne z języka polskiego.
W pięciu szkołach ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego do matury przystąpiło 489 tegorocznych absolwentów w tym 255 absolwentów liceum i 234 absolwentów technikum oraz 118 absolwentów z lat poprzednich. Egzamin maturalny w sesji głównej przeprowadzony zostanie z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Maturzyści przystąpią do egzaminu obowiązkowego w części pisemnej z następujących przedmiotów:  język polski – na poziomie podstawowym,  matematyka – na poziomie podstawowym,    • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym, egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
W tym roku, abiturienci muszą również przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. W 2023 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego muszą także obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.
W terminie od 4 do 23 maja 2023 r. odbędzie się część pisemna na poziomie podstawowym (język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny), w dniach od 10 do 23 maja 2023 r. odbędzie się część ustna egzaminów (język polski i język obcy nowożytny). Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą to zrobić w terminie dodatkowym w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r. Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 22 sierpnia 2023 r.‎ część pisemna i 21 sierpnia 2023 r. część ustna. Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. 7 lipca br. zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. 8 września br., zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zostaną ogłoszone ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe).

Komentarze