Nasi maturzyści powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej

W 2023 roku matura z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych składała się z części pisemnej oraz z części ustnej. W terminie od 4 do 23 maja 2023 r. odbyła się część pisemna na poziomie podstawowym (język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny), w dniach od 10 do 23 maja 2023 r. – część ustna egzaminów (język polski i język obcy nowożytny). Każdy absolwent musiał także przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jednak wynik tego egzaminu nie miał wpływu na zdanie matury.
Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r. Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 22 sierpnia 2023 r. – część pisemna i 21 sierpnia 2023 r. – część ustna. Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe) zostaną ogłoszone 8 września br. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie poprawkowym, otrzymają świadectwo tego
samego dnia (8 września br.).

W pięciu szkołach powiatu kołobrzeskiego w klasach maturalnych uczyły się 534 osoby, do matury przystąpiło 489 osób – tegorocznych absolwentów (255 absolwentów liceum i 234 absolwentów technikum), z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
• język polski – na poziomie podstawowym
• matematyka – na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
W tym roku, abiturienci musieli przystąpić do dwóch – obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.
W 2023 r. osoby przystępujące do matury musiały także obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Wybór przedmiotów dodatkowych zdawanych na maturze podyktowany był najczęściej wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie wyższe. W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Każdy
absolwent mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływał na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), będzie służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Średnia zdawalność:

Kraj 84,4 %
Woj. zachodniopomorskie 82,8 %
Szkoły prowadzone przez powiat (bez szkół niepublicznych) 85,69 %

Wyniki matury ustnej w szkołach prowadzonych przez powiat
Maturę ustną z j. polskiego i j. obcego zdawało 486 tegorocznych absolwentów.
J.polski – zdali wszyscy uczniowie (486 osoby).
J.obcy – nie zdało 14 osób na 486 zdających.

Komentarze