Nie zapłacił za “Gryfa” straci ponad 2 miliony

Dzisiaj miał zostać podpisany akt notarialny sprzedaży ośrodka Gryf, który jest własnością powiatu kołobrzeskiego. Do podpisania dokumentu jednak nie doszło, a na konto starostwa nie wpłynęła zapłata za ośrodek tj. 37.881.261,90 złotych  (po uwzględnieniu wadium zaliczonego na jej poczet w wysokości 2.681.100,00 złotych). Poniżej publikujemy obszerne stanowisko zarządu powiatu kołobrzeskiego, w tej sprawie.

Zgodnie z protokołem z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 30 września 2020 roku  na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, zabudowanej budynkami tworzącymi funkcjonalnie jedną całość pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy „Gryf”, położonej w Kołobrzegu przy ul. Jerzego Waszyngtona 1 i ul. Marcina Borzymowskiego 9, który odbył się w dniu 30 września 2020 roku w siedzibie  Starostwa  Powiatowego, spółka Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu zobowiązała się do nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu za wylicytowaną najwyższą cenę w kwocie  brutto 40.562.361,90. Nabywca zobowiązał się wpłacić resztę należnej ceny w wysokości 37.881.261,90  złotych  (po uwzględnieniu wadium zaliczonego na jej poczet w wysokości 2.681.100,00 złotych)  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do opisanego wyżej przetargu Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w   Kołobrzegu złożyła pisemne oświadczenia:  o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i  przyjęciu ich bez zastrzeżeń,  o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W terminie wyznaczonym na zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, do nabycia której zobowiązała się powyższa spółka, w tutejszej kancelarii notarialnej, nie stawił się przedstawiciel nabywcy uprawniony do skutecznego zawarcia umowy. Przyjmując, na podstawie dowodów przedstawionych przez spółkę, że nieobecność przedstawiciela spółki miała charakter usprawiedliwiony, Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego, działając w oparciu o przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. -1990 z późn. zm.) wyznaczył nowy termin zawarcia umowy, tj. na dzień dzisiejszy. W okresie po ustaleniu najwyższej wiążącej ceny w drodze przetargu Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu w licznych pismach przedstawiała kolejne powody, które zgodnie z jej twierdzeniami, miałyby stanowić przyczyny wyznaczenia innego, bardziej odległego terminu zawarcia umowy przenoszącej własność. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności inne, niż zależne wyłącznie od Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w  Kołobrzegu, a nadto znane tejże spółce przed przystąpieniem do przetargu w dniu 30 września 2020 roku. Dlatego niestawiennictwo w dniu dzisiejszym osoby upoważnionej do reprezentowania Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kołobrzegu z jednoznacznym zamiarem zawarcia powyższej umowy sprzedaży w dniu dzisiejszym oraz w związku z brakiem  zapłaty ceny w wysokości ustalonej w drodze przetargu i zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z przeprowadzonego postępowania przetargowego, stanowi nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o czym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu oświadcza, że odstępuje od zawarcia umowy z Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kołobrzegu. Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) wadium wpłacone przez powyższą spółkę nie podlega zwrotowi.

Komentarze