Ogłoszenie Wójta Gminy Kołobrzeg o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy w sprawie proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg

     Na podstawie Regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kołobrzeg stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 4 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3850) w związku z uchwałą
Nr LXII/518/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg oraz zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg

 

informuję mieszkańców Gminy Kołobrzeg

o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg.

 1. Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg opinii o proponowanej zmianie granic.
 2. Ustala się następujące terminy konsultacji:
 3. rozpoczęcie – 18 stycznia 2024 r.
 4. zakończenie – 25 lutego 2024 r.
 5. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Kołobrzeg
 6. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytanie:

„Czy jest Pan/i za zmianą granic Gminy Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno?”.

 1. Wyrażenie opinii polegać będzie na odpowiedzi na zadane pytanie poprzez umieszczenie jednorazowo znaku „X” w wybranej jako odpowiedź rubryce: „JESTEM ZA”, JESTEM PRZECIW” lub ‘WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Brak postawienia znaku „X” lub postawienia znaku „X” w więcej niż jednej rubryce uznane zostanie za brak wyrażenia opinii.
 2. Swoją opinię przy pomocy ankiety można wyrazić tylko jeden raz.
 3. Na formularzu ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z datą wypełnienia ankiety oraz złożyć własnoręczny podpis.
 4. Formularz ankiety zostanie udostępniony:
 • u sołtysów Gminy Kołobrzeg;
 • u Radnych Rady Gminy Kołobrzeg;
 • w Urzędzie Gminy Kołobrzeg;
 • w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg oraz w jej filiach w Budzistowie
  i Drzonowie;
 • w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie;
 • w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Sportowa 29;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg w zakładce Konsultacje Społeczne;
 1. Wypełnione ankiety konsultacyjne można będzie składać bezpośrednio u osób udostępniających ankiety, korespondencyjnie do Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz w punktach wymienionych w ust. 8 pkt 3-6. Wypełnione ankiety pobrane z Biuletynu Informacji Publicznej można przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP2 jako załącznik do usługi wyślij pismo ogólne podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym  na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kołobrzeg: /gminakolobrzeg/skrytka.
 2. Wszelkich informacji w sprawie konsultacji udziela Artur Mackiewicz – Sekretarz Gminy, tel. 94 35 30 445, Urząd Gminy Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, Trzebiatowska 48a, pok. 46 – budynek B.
 3. Informacja o wynikach konsultacji udostępniona zostanie w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg;
 • na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg;
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kołobrzeg;
 • w prasie lokalnej.

 

Kołobrzeg, 10 stycznia 2024 r.

 

materiał płatny

Komentarze