Po rocznej przerwie powraca Budżet Obywatelski

1 marca wystartuje siódma edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują na co wydać kwotę miliona złotych.

Dziś poznaliśmy szczegóły projektu, który powraca po rocznej przerwie i przynosi kilka zmian. – Budżet Obywatelski wraca po roku przerwy, z nową formułą, która mam nadzieję będzie łatwiejsza i bardziej przyjazna zarówno dla składających wnioski jak i głosujących. Budżet Obywatelski to miejsce na pomysły mające bezpośrednio służyć nam, mieszkańcom – podkreśliła prezydent miasta Anna Mieczkowska.

Do dyspozycji kołobrzeżan przeznaczona została kwota 1 miliona złotych.  Nowością będzie dzień otwarty „Giełda pomysłów” w Laboratorium Kultury ADEBAR. Urzędnicy będą czekali na wszystkich mających ciekawe pomysły 16 marca  w godz. 10.00 – 13.00.

Także w tym roku, na etapie oceny merytorycznej dokonywanej przez zespół urzędników, w przypadku niejasności, wnioskodawca będzie mógł uzupełnić lub zmodyfikować swój wniosek. To spowoduje, że więcej projektów trafi pod głosowanie.

Zasady Budżetu Obywatelskiego w pigułce:

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłosić każdy projekt, który mieści się w kategorii zadań własnych miasta.

Minimalna wartość zgłoszonego projektu to 50 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

Nie ma podziału środków na pule obszarowe czy tematyczne.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec. W przypadku osoby niepełnoletniej, będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego.

Projekt wymaga poparcia 15 mieszkańców innych niż wnioskodawca. Formularz zgłoszenia, jak i lista poparcia będzie dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego na stronie www.bo.kolobrzeg.pl

Dodatkowo jako skany do wniosku można dołączyć mapy, zdjęcia, oferty lub inne materiały pomocne do zaopiniowania projektu.

Projekty oceniane będą pod kątem formalnym i merytorycznym. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej wnioskodawcy będzie przysługiwało odwołanie w ciągu pięciu dni od publikacji oceny.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie czy:
–  wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zostały wypełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rubrykach formularza i zawierają wszelkie wymagane informacje umożliwiające merytoryczną weryfikację projektu;
– formularz projektu został zgłoszony przez uprawnioną osobę i poparty przez wymaganą liczbę mieszkańców, z wykorzystaniem elektronicznego formularza;
– został zgłoszony w terminie określonym w harmonogramie.

Ocena merytoryczna obejmuje sprawdzenie czy:

1) wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;
2) czy jest zgodny z przepisami prawa;
3) koszty realizacji projektu wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie i kompleksowo;
4) jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski i mieści się w określonym przedziale wartości minimalnej i maksymalnej;
5) realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
6) jest ogólnodostępny;
7) jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta w przypadku zadania o charakterze infrastrukturalnym;
8) nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;
9) nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej;
10) uwzględnia, o ile jest to możliwe, wymogi uniwersalnego projektowania, to znaczy zapewnia aby dany projekt był użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (co nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnością, jeśli jest to potrzebne)

Głosowanie również wyłącznie za pomocą systemu informatycznego. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos, który będzie mógł oddać na dowolny projekt dopuszczony do głosowania.

HARMONOGRAM

  • 1 marca – 29 marca: zgłaszanie projektów,
  • 16 marca – dzień otwarty “Giełda pomysłów” w Laboratorium Kultury ADEBAR, 10.00 – 13.00
  • do 30 kwietnia: weryfikacja projektów
  • 6 maja: publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,
  • 7 – 13 maja: składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,
  • do 27 maja: publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,
  • 31 maja – 13 czerwca: głosowanie mieszkańców,
  • do 18 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

Komentarze