Powraca Budżet Obywatelski – do wydania milion złotych

Chociaż poprzednią edycję Budżetu Obywatelskiego Kołobrzeg rozstrzygnął w grudniu, to już teraz trwają przygotowania do kolejnej odsłony konkursu.
Do dyspozycji kołobrzeżan przeznaczona zostanie niezmiennie kwota 1 miliona złotych z podziałem na dwie kategorie: ogólnomiejską i osiedlową. W kategorię ogólnomiejską wpisują się projekty realizujące potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla, a minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 50 000 zł, a maksymalna  400 000 zł, wymagalna liczba podpisów na liście poparcia  42. Kategorię osiedlową oznaczają projekty realizujące potrzeby mieszkańców jednego osiedla. W tym przypadku minimalna wartość projektu wynosi 5 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli (zastosowany algorytm 70% liczba mieszkańców, 30% powierzchnia osiedla); poniżej w tabeli podział środków na poszczególne osiedla wraz z wymaganą liczbą podpisów na liście poparcia:

Kategoria osiedlowa  Kwota  Wymagana liczba podpisów na liście poparcia

1          Solne Zdroje   52 320 zł                     3

2          Śródmiejskie   83 760 zł                     8

3          Zamoście        107 520 zł                   8

4          Radzikowo      56 100 zł                     4

5          Lęborskie        80 460 zł                     7

6          Zachodnie       62 460 zł                     3

7          Ogrody            94 740 zł                     5

8          Rzemieślnicze 12 480 zł                     0

9          Podczele         50 160 zł                     1

 

Uprawnionymi do zgłaszania projektów ogólnomiejskich, jak i udzielenia poparcia są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku projektów osiedlowych mogą być one zgłoszone tylko przez mieszkańców danego osiedla i poparte wyłącznie przez mieszkańców osiedla którego projekt dotyczy. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgodna opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji. Można zgłaszać projekty, które w latach poprzednich nie wygrały.

Projekty mogą być składane w jednej z poniższych form:

 • na piśmie – osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, wyłącznie z wykorzystaniem obowiązującego formularza wraz z listą poparcia;
 • elektronicznej – poprzez portal Budżetu Obywatelskiego www.bo.kolobrzeg.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowany projekt:

 • który wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;
 • który jest zgodny z przepisami prawa;
 • którego koszty realizacji wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie i kompleksowo;
 • który jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na daną kategorię Budżetu Obywatelskiego;
 • którego realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • który jest ogólnodostępny;
 • który jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta w przypadku zadania o charakterze infrastrukturalnym;
 • który nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;
 • który nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Wnioski będą przyjmowane od 1 do 26 marca. Samo głosowanie zaplanowano na czerwiec, a zwycięskie projekty powinniśmy poznać w lipcu.

Komentarze