PRACODAWCO! Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników!

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs na

projekty ukierunkowane na niwelowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy oraz przekwalifikowanie pracowników pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie

Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

Pracodawcy z obszaru województwa zachodniopomorskiego ,z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Programyniwelujące zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy, pracodawcy mogą wykorzystać uzyskane środki m.in. na:

  1. dostosowanie stanowiska pracy, aby dalsza praca nie pogarszała stanu zdrowia pracowników,
  2. rozszerzenie pakietów świadczeń medycznych,
  3. ochronę narządów ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w miejscu pracy,
  4. podniesienie poziomu wiedzy pracowników na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych,
  5. walkę ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych konsultacji z psychologiem,
  6. zorganizowanie pakietów sportowych dla pracowników,
  7. organizację punktu medycznego na terenie zakładu pracy.
  8. Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie: przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach w firmie.

Kogo można objąć wsparciem?

Pracodawców i ich pracowników, zatrudnionych na obszarze województwa zachodniopomorskiego na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu, którzy są narażeni na występowanie w miejscu pracy czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia; w szczególności dotyczy to pracowników powyżej 50 roku życia.

Uwaga: pracodawcy planujący wdrożenie programu przekwalifikowania pracowników muszą  prowadzić działalność od co najmniej jednego roku na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i objąć wsparciem pracowników zatrudnionych u siebie także od co najmniej jednego roku.

Terminy i wysokość dofinansowania

Nabór będzie się odbywał w rundach:

I runda: 22.04.2022 r. do 23.05.2022 r. do godziny 15:00,

II runda: 22.06.2022  do 22.08.2022 r. do godziny 15:00,

III runda: 23.08.2022 do 24.10.2022 r. do godziny 15:00.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 1 949 532,56 zł z czego:

  1. na I rundę konkursu przeznacza się środki w wysokości 974 766,28 zł.
  2. na II rundę konkursu przeznacza się środki w wysokości 974 766,28 zł.

Organizacja trzeciej rundy konkursowej jest uzależniona od stopnia wykorzystania alokacji przez projekty wyłonione z poprzednich rozstrzygniętych rund oraz dostępności środków na działaniu.

Dokąd po informacje?

Regulamin konkursu6.8 jest zamieszczony na stroniewww.rpo.wzp.pl lub www.rpo.wup.plzakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

 

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Biuro Informacji i Promocji EFS

efs@wup.pl, tel. 91 42 56 163/164

 

Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie

efskoszalin@wup.pl, tel. 94 344 50 25/26

Komentarze