Przebudują ulicę Wschodnią i wybudują strzelnicę

We wtorek 15 grudnia 2020 roku podczas zdalnej XXII sesji, Rada Powiatu w Kołobrzegu, większością głosów, przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych: 14 radnych było za, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Co roku Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.

Zanim starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił dane liczbowe dotyczące projektu budżetu powiatu na 2021 rok, zwrócił uwagę na trudną sytuację, z jaką w tym roku muszą zmierzyć się samorządowcy w dobie pandemii. Problem dotyczy nie tylko naszego powiatu, ale bardzo wielu, a może i większości samorządów, które stają przed ciężkimi decyzjami ograniczenia wydatków zarówno bieżących,  jak i inwestycyjnych. Powiat również odczuwa skutki pandemii w postaci zmniejszonych, o ponad 30%, dochodów własnych, generowanych przez jednostki oświatowe. –Będzie to chyba najtrudniejszy budżet, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ nigdy wcześniej nie obciążano samorządów taką ilością zadań z równoczesnym drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację  – mówi starosta Tomasz Tamborski.
Dochody planowane to kwota 125 247 124,19 zł, w tym dochody bieżące – 117 458 128,77 zł.

Główne źródła dochodów powiatu w roku 2021 stanowią:

 • subwencje – 48%,
 • dotacje – 19%,
 • udziały PIT, CIT – 18%,
 • dochody własne – 15%.

Dochody ogółem planowane na 2021 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2020 o 5%.

Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 7,5 mln zł, skierowane w 98%  na inwestycje infrastruktury drogowej.

Łączne dochody tzw. „znaczone” – stanowią aż 67%, pozostałe 33% to dochody własne w tym 15% – wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki powiatu na 2021 rok zaplanowano na łączną kwotę 127 033 115,19 zł, w tym wydatki majątkowe 13 318 660,27 zł.

Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia, zasada angażowania na inwestycje dochodów bieżących będzie bardzo trudna do zrealizowania.

Wydatki bieżące jednostek poza wynagrodzeniami i pochodnymi są ograniczone. W pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone wynagrodzenia pracowników, które stanowią 58% wydatków.

Następne wydatki to inwestycje. W roku 2021 zaplanowano dwie inwestycje, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych tj.:

 • Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu – wartość 3 526 600,- zł – planowane dofinansowanie 1 763 300,- zł.
 • Przebudowa ul. Głównej w Dygowie – wartość 7 200 000,- zł – planowane dofinansowanie 7 200 000,- zł.
 • Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Geodezyjna Baza danych – wartość całkowita 296 669,99 zł, okres realizacji 2020- 2022, na rok 2021 zaplanowano 214 993,13 zł.

Kolejne inwestycje planowane do realizacji – z dochodów powiatu:

 • Budowa strzelnicy sportowej w Gościnie – wartość całkowita 900 000,- zł, w tym w roku 2021 – kwota 890 000,- zł.
 • Termomodernizacja polegająca na dociepleniu dachu w Zespole Szkół Policealnych – wartość całkowita 1 101 000,- zł, w tym w roku 2021 kwota 701 000,- zł.

Wkład własny dla tych inwestycji stanowi kwotę 4 081 364,84 zł. Jest to znaczne obciążenie dla powiatu, ponieważ:

 • dochody własne realizowane przez jednostki są zabezpieczeniem dla ich wydatków bieżących,
 • wzrastają koszty funkcjonowania jednostek (głównie wynagrodzenia),
 • brak możliwości podnoszenia dochodów własnych.

W związku z tym część środków na wkład własny zostanie pokryta przychodami w postaci nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Podział wydatków:

 • inwestycje – 11 %
 • wynagrodzenia i pochodne – 58 %
 • dotacje dla jednostek – 8%
 • pozostałe wydatki bieżące – 23%.

Plan wydatków na rok  2021 jest wyższy od planu roku 2020 o 6,3%.

Podział wydatków według zadań:

 • oświata – 60 mln zł –  wyższe od planu roku 2020 o 2 mln zł,
 • sfera społeczna – 24 mln zł – na poziomie roku 2020,
 • starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 22 mln zł – wyższe od planu roku 2020 o 3 mln zł.
 • drogownictwo – 15 mln. zł – na poziomie roku 2020.
 • inspekcje, straże – 5,7 mln. zł – wyższe od planu roku 2020 o 700 tys. zł.

Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa nie pokrywała w latach ubiegłych i nie pokrywa obecnie kosztów generowanych przez oświatę. Wzrost samych wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach pedagogicznych (ciągłość od 1 września 2020 roku), podniesienie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800,- zł – łącznie z wydatkami pochodnymi stanowi kwotę 47 mln zł i jest wyższy od roku 2020 o 2,3 mln. złotych.

Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 67% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1 785 991,- zł.

Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2021 wynosi – ponad 5 957 tys. zł, (w tym finansowanie z budżetu wojewody na program 500+ – 723 tys. zł i 1 250 tys. zł z gmin).


 

Komentarze