Przemoc jest duchowym fast foodem

Przemoc jest duchowym fast foodem (Peter Kreeft)

Jednym z najbardziej typowych rodzajów przemocy jest przemoc w rodzinie. Dotkliwie i intensywnie wpływa na jej członków, bo sprawia, że ​​czują się zagrożeni we własnych domach.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemocy może doświadczyć każdy. Bez znaczenia jest miejsce zamieszkania, wykształcenie, stanowisko, status materialny czy społeczny.

W sytuacji uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie podejmuje się procedurę Niebieskiej Karty (NK). Obowiązek ten spoczywa na przedstawicielach podmiotów:

  • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy społecznej, dom pomocy społecznej)
  • miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty (placówki publiczne i niepubliczne: przedszkole, szkoła każdego typu i szczebla edukacji)
  • ochrony zdrowia (podmioty publiczne i niepubliczne: szpital, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia specjalistyczna itd.).

Wszczęcie procedury NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.W przypadku powzięcia podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy
w rodziniepracownik jednostki pomocy społecznej, policjant, nauczyciel, lekarz,  pielęgniarka lub ratownik medyczny, członek Miejskiej Komisji ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypełnia formularzNiebieskiej Karty A, co rozpoczyna procedurę NK. Dokument ten przekazuje się Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Kołobrzegu
, powołanemu przez prezydenta miasta Kołobrzeg.

Zespół to grono specjalistów współpracujących ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym przemocą. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, zespół powołuje grupy robocze. W skład grupy roboczej wchodzą: pracownik socjalny MOPS w Kołobrzegu, policjant KPP w Kołobrzegu, przedstawiciel placówki oświatowej (jeśli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tej placówki), członek MKdsRPA, a w uzasadnionych przypadkach także: asystent rodziny, terapeuta uzależnień, kurator sądowy. Zadaniem grupy jest opracowanie i realizacja planu pomocy dostosowanego indywidualnie do sytuacji osób dotkniętych przemocą imonitorowanie tej sytuacji.

Grupa zaprasza na spotkanie osobę doznającą przemocy w rodzinie. Celem tego spotkania jest pogłębienie diagnozy sytuacji tej osoby oraz ustalenie wraz z nią indywidualnego planu pomocy. W celu weryfikacji informacji o przemocy na kolejne spotkania grupa zaprasza osobę podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie. Wszystkie działania grupy i ich efekty są dokumentowane.

Członkowie zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji swoich zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupie  roboczej.

Zakończenie procedury NK możliwe jest w dwóch przypadkach:

  • w sytuacji ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
  • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Decyzję o zakończeniu procedury podejmuje zespół interdyscyplinarny na wniosek grupy roboczej. Procedura Niebieskiej Kartynie może być zamknięta na wniosek osoby doznającej przemocy czy osoby stosującej przemoc.

Każda osoba, która doznaje przemocy w rodzinie, jest jej świadkiem lub stosuje przemoc w rodzinie może zgłosić się po pomoc.

Kontakt w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, pokój 8 (budynek Centrum Spraw Społecznych)

tel.:94 35 52 390; 94 35 52 396, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.kolobrzeg.pl

Pracownicy socjalni ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A, pokój nr 14 (budynek Centrum Spraw Społecznych)

tel.:94 35 52 396

kontakt w godzinach:poniedziałek 8.00-9.00; wtorek 8.00-9.00 i 14.00-15.00; środa 8.00-9.00; czwartek 8.00-9.00 i 14.00-15.00; piątek 8.00-9.00

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20

tel.:112, 47 78 46 512; 47 78 46 511

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

78-100 Kołobrzeg, ul. Okopowa 15A – parter(budynek Centrum Spraw Społecznych)

tel.:94 71 36 145–kontakt w godzinach pracy Punktu

oferta specjalistycznego wsparcia:psycholog – poniedziałki, godz. 16.00-18.00;wtorki, godz. 15.30-17.30; radca prawny – środy, godz. 14.00-16.00; terapeuta uzależnień – czwartki, godz. 15.00-17.00.

Wykaz podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w Kołobrzegu:
https://i-kolobrzeg.pl/strona-3430-przeciwdzialanie_przemocy.html

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego każdy, kto się o nim dowie, ma obowiązek powiadomić prokuratora lub policję (art. 304§1 Kpk).

Komentarze