Twoje dziecko może trafić na okładkę Gazety Kołobrzeskiej!

KONKURS.

 

 

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Wakacyjny uśmiech dziecka” 

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Wakacyjny uśmiech Dziecka”.
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego jest Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 6 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 671 000 44 99 nazwanego dalej “Gazetą”. Plebiscyt będzie prowadzony również na stronie serwisu www.gazetakolobrzeska.pl (nazywanego dalej “Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników.

  1. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w jednym etapie i będzie trwać od dnia 08.07.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. do godz. 21:00:00. Do 29 lipca przyjmowane będą zgłoszenia. 1 sierpnia zostaną opublikowane na Facebook’u organizatora. 12 sierpnia zostanie ogłoszony zwycięzca.
    7.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
    8.Zgłoszenie kandydata i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie pełnoletni przedstawiciel ustawowy dziecka (zwany dalej „Opiekunem dziecka”), posiadający pełnię praw rodzicielskich, wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem dziecka i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
W kategoriach DZIECKO mogą brać udział dzieci, które w dniu zgłoszenia do Konkursu Plebiscytowego ukończyły 2 rok życia. W kategorii Maluszek mogą brać udział dzieci, które w dniu zgłoszenia do Konkursu Plebiscytowego nie ukończyły 2 roku życia.
3.Kandydatami nie mogą być dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.Opiekun dziecka dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a. Wyraża zgodę w imieniu dziecka na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku przez Organizatora Konkursu Plebiscytowego w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Konkursu Plebiscytowego,
c.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
d.Wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Opiekun oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
6.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: grafik-gazeta.pl. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie poprzez nadesłanie zdjęcia na adres: gazetakolobrzeska.pl.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
a.Zdjęcie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
b.Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
c.Rok urodzenie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe),
d.Miejscowość zamieszkania dziecka (obowiązkowe),
e.Krótki opis zachęcający do głosownia na zgłaszane dziecko (nieobowiązkowe),
f.Imię, nazwisko, numer telefonu Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Konkursie Plebiscytowym (obowiązkowe).
3.Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać dane jednego dziecka. Wyjątek stanowią bliźnięta, trojaczki itp.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na Facebook’u Gazety Kołobrzeskiej. Zgłoszone fotografie zostaną tam opublikowane 1 sierpnia. Zdjęcie z największą ilością „lajków” wygrywa.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego 19 sierpnia na stronie internetowej w Serwisie oraz w druku.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:

  • VOUCHER dla 2 osób dorosłych + 2 dzieci do Pomerania FunPark w Pyszce
  • Tort od MALINOWEJ CUKIERNI dla 10 osób n kwotę 200,00 zł
  • Opublikowanie na okładce Gazety Kołobrzeskiej zdjęcia laureata

4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Wakacyjny uśmiech Dziecka”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 6.

 

 

Komentarze