Ubezpieczenia w transporcie kolejowym – jakie wyróżniamy?

To, co wyróżnia ubezpieczenia w transporcie kolejowym, to przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka odnoszącego się do szkód, które mogą powstać w ładunku bądź w taborze kolejowym. Wśród tego typu ubezpieczeń istnieje kilka typów: ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie (czyli ubezpieczenie cargo), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora i ubezpieczenie casco taboru kolejowego. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach w transporcie kolejowym!

Ubezpieczenie cargo

Odpowiednie ubezpieczenie przewoźnika kolejowego jest ważnym elementem ochrony przed ryzykiem finansowym związanym z transportem towarów na kolei .Zacznijmy od ubezpieczeń cargo, którego celem jest rekompensata uszczerbku, jaki powstanie w majątku osoby ubezpieczającej (ubezpieczonego) na skutek utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w wyniku wypadku ubezpieczeniowego. Może tutaj chodzić o zdarzenia losowe takie jak np. wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych (m.in. uderzenie pioruna), wandalizm, kradzież, wypadek środka transportu, pożar, a także inne zdarzenia. Możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową utraty, uszkodzenia lub ubytku ładunku na skutek różnych zdarzeń, oprócz tych, które zostały wyraźnie wyłączone w umowie bądź w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wówczas jest mowa o tzw. ubezpieczeniu wszystkich ryzyk lub ubezpieczeniu w zakresie pełnym. Ładunek obejmuje się ochroną ubezpieczeniową już od chwili, gdy zostanie załadowany na środek transportu, aż do czasu zakończenia transportu. Niezbyt często zdarza się, aby w zakres takiej ochrony wchodziły szkody powstałe w trakcie załadunku, przeładunku, wyładunku, bądź przejściowego składowania ładunku na trasie przewozu (a ta wraz ze środkiem transportu powinna być ustalona w umowie ubezpieczenia).

Umowa dotycząca ubezpieczenia może obejmować jeden lub większą liczbę przewozów określonego ładunku lub przewozów ładunków danego rodzaju wykonywanych w określonym czasie. W niektórych sytuacjach umowa może dotyczyć różnego rodzaju ładunków przewożonych w okresie ubezpieczenia. Warto dodać, że jeśli umowa ubezpieczenia dotyczy przewozów realizowanych w określonym czasie, to najczęściej okresem ubezpieczenia jest rok. Należy też wiedzieć, że jeśli chodzi o ubezpieczenia typu cargo to stosuje się tzw. franszyzy – integralne i redukcyjne. W przypadku franszyzy integralnej zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkodę, która nie przewyższa określonej kwotowo wartości. Natomiast jeśli chodzi o franszyzę redukcyjną, to jej istota polega na tym, iż każde wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie pomniejsza się o określoną kwotę/procent.

Spedytor z OC

W transporcie kolejowym stosuje się także inne ubezpieczenie, które nazywa się ubezpieczenie OC spedytora, a więc przedsiębiorcy, który świadczy usługi związane z przewozem przesyłek towarowych. Jeśli chodzi o ten rodzaj ubezpieczenia, to zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie zlecającej przez spedytora przez niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy spedycji. Mówiąc tutaj o szkodzie, mamy na myśli ubytek, utratę lub uszkodzenie przesyłki. Najczęściej ochrona ubezpieczeniowa działa od chwili przejęcia przesyłki do czasu wydania jej przewoźnikowi, kolejnemu spedytorowi lub odbiorcy. Wówczas, jeśli ubezpieczonym spedytorem nie jest podmiot realizujący przewozy kolejowe, ubezpieczenie OC spedytora nie dotyczy transportu kolejowego. Sprawa wygląda inaczej jeśli chodzi o objęcie ubezpieczeniem też odpowiedzialności cywilnej spedytora w związku ze szkodami, do których doszło w transporcie, realizowanym przez przewoźników lub dalszych spedytorów, którymi spedytor posługuje się podczas realizacji zlecenia, a chociaż jednym z tych przewoźników bądź dalszych spedytorów jest kolej. Zgodnie bowiem z art. 799 k.c. to spedytor odpowiada za działania tych podmiotów, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

Ochrona taboru

Umowa ubezpieczenia casco taboru kolejowego pod pewnymi względami jest podobna do umowy ubezpieczenia autocasco. Może dotyczyć różnego rodzaju pojazdów szynowych takich jak np. lokomotywy, wagony (osobowe i towarowe), drezyny, a także pojazdów specjalnych. Ubezpieczenie obejmuje utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdu szynowego w wyniku zdarzenia losowego takiego jak np. pożar, zderzenie z innymi pojazdami, kradzież, powódź, czy wykolejenie. Bowiem cel tego ubezpieczenia to nie tylko przeniesienie na ubezpieczyciela ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia jednostek taboru kolejowego związanego z ich ruchem, ale też ryzyk, które związane są z oddziaływaniem różnych innych czynników zewnętrznych (tych, na które człowiek ma wpływ i tych, na które nie ma wpływu).

Informacje w artykule powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie brokera ubezpieczeniowego Ubezpieczamy24.com.

– Materiał zewnętrzny

Komentarze