Umowa zlecenie a emerytura – jak to wygląda z perspektywy Kodeksu Pracy

Umowa zlecenie jest bardzo często zawieraną umową w naszym kraju. Aktualnie korzystają z niej setki pracowników i pracodawców, przy czym warto bliżej przyjrzeć się temu, czy w takiej sytuacji przysługuje nam emerytura. Faktem jest, że umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, co do której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Jak już wiemy, jest to popularna forma zatrudnienia, korzystna przede wszystkim dla zleceniodawcy. Nie musi on martwić się udzielaniem urlopu lub szkoleniami BHP dla pracowników. Aby ustalić, czy taka umowa liczyć się do emerytury, konieczne jest rozważenie stażu pracy pozwalającego przejść na emeryturę i wpływu umowy zlecenia na ustalenie wysokości emerytury. Sprawdźmy, o czym mówią przepisy prawne. Co powinniśmy wiedzieć?

Umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie a emerytura – co jest najważniejsze w tym temacie? Przepisy wskazują, że wysokość emerytury jest zależna od okresu i wysokości składek, jakie odprowadzane są na ubezpieczenie emerytalne. W umowie zlecenie składki takie są obowiązkowe dla każdego pracownika. Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek społecznych występuje wtedy, gdy zleceniodawca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznych, przy czym podstawą w danym miesiącu jest co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dzięki temu wiemy, że w celu ustalenia wysokości emerytury uwzględniane są wszystkie okresy opłacania emerytalnej składki, w tym także w umowy zlecenie.

Staż pracy

Wiele osób zastanawia się, czy umowa zlecenia jest doliczana do stażu pracy. Co ciekawe, samo pojęcie stażu pracy nie zostało uregulowane w przepisach prawnych. Można je określić jako czas pozostawania w zatrudnieniu, który obejmuje okresy pracownicze. Trzeba wiedzieć, że uzyskanie odpowiedniego stażu pracy daje nam uprawnienia, takie jak:

  • Prawo do urlopu wychowawczego
  • Wyższy wymiar urlopu
  • Świadczenie przedemerytalne

Umowa cywilnoprawna w formie umowy zlecenie nie podlega uregulowaniom w Kodeksie pracy. To z kolei oznacza, że okres zatrudnienia nie jest tutaj wliczany do stażu pracy, co wiąże się z charakterystyką stosunku pracy. Jest to z pewnością spory dyskomfort dla pracownika.

Bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury. Nie musimy się jednak tym martwić, gdyż okresy odprowadzania składek dają nam prawo do emerytury, bez względu na stosunek pracy. Jednakże mimo oskładkowania umowy zlecenie, nie możemy zaliczyć okresu zatrudnienia do stażu swojej pracy. Więcej informacji w tym temacie znajdziemy w serwisie Poradnik Pracownika

Co znajduje się w umowie zlecenie?

W umowie zlecenie powinno się znaleźć wiele ważnych aspektów, takich jak określenie stron. Należy wskazać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Dla osób fizycznych konieczne jest określenie umienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL lub NIP, Z kolei osoby prawne wskazują nazwę, adres, siedzibę, nr NIP, REGON i właściwy nr w rejestrze. Kolejna kwestia to określenie przedmiotu umowy. Dotyczy ono tego, co ma za zadanie wykonać zleceniobiorca. Poza tym nie zapominajmy o określeniu wynagrodzenia zleceniobiorcy. Jest ono wskazane za dane zlecenie lub z góry. Może zostać także określone jako stawka akordowa, godzinowa lub inna.

Co jeszcze jest istotne? Spore znaczenie ma określenie terminu wypłaty wynagrodzenia. Określić należy sposób, jaki pozwoli określić liczbę godzin pracy danej osoby. Taki obowiązek wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli nie ma takiego zapisu, wtedy przyjmujemy, że zleceniobiorca powinien przekazać zleceniodawcy informacje o liczbie godzin wykonywania zlecenia w formie elektronicznej lub pisemnej.

– Materiał zewnętrzny

Komentarze