Usługa teleopieki w Gminie Miasto Kołobrzeg

Centrum Usług Społecznych oferuje mieszkańcom możliwość skorzystania z usług opieki na odległość (tzw. teleopieka).  

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program osłonowy realizowany jest na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg na rzecz mieszkańców Kołobrzegu.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Beneficjentami programu są kołobrzeżanie w wieku 65 i więcej lat (w roku 2024 – w wieku 60 lat i więcej), którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Weryfikacji spełnienia powyższego kryterium dokonują pracownicy CUS w Kołobrzegu.

W ramach programu udostępnia się seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa wyposażone
m.in. w przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS), detektor upadku, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy (tzw. telecentrum).
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa, znajdującego się na opasce, powoduje połączenie się ze stale gotowym do interwencji telecentrum. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, tj. w zależności od sytuacji zapewnia wsparcie emocjonalne przez telefon, prosi o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), prosi o interwencję pracownika CUS w Kołobrzegu lub wzywa służby ratunkowe.

Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od wysokości dochodów seniora
(w programie nie ustala się kryterium dochodowego), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

Beneficjenci otrzymują wsparcie w ramach programu nieodpłatnie w kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są telefonicznie w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerami telefonów: 94 35 52 300 (sekretariat CUS) lub 94 35 52 326 lub 516 233 605.

Komentarze