Uwaga! Ostrzeżenie przed ptasią grypą

Ostrzeżenie przed ptasią grypą wydał powiatowy lekarz weterynarii.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2023 powiatowego lekarza weterynarii w Kołobrzegu z dnia 07.06.2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu kołobrzeskiego, a dokładnie w Bagiczu wydano dokładne wytyczne dla mieszkańców:

1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) nakazuje się karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
3) nakazuje się monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (“rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego”) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
4) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczanie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
5) nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych;
6) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

Wirus grypy nie jest zagrożeniem dla ludzi.

fot. Pixabay

Komentarze