W 2023 roku pracowników i pracodawców czeka wiele zmian

Zarówno pracowników, jak i pracodawców, w 2023 roku czeka wiele zmian. Część z nich już weszła w życie i jest obowiązująca. W zakresie urlopów czeka nas wiele nowości. Trwają prace nad zmianami w zakresie pracy zdalnej. Jakie zmiany czekają nas zatem w 2023 roku?

Zmiana pensji minimalnej dwukrotnie w 2023 r.
Od pierwszego stycznia 2023 roku będzie obowiązywał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2023 roku pracowników czekają dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 pensja minimalna wyniesie 3490 zł brutto, z kolei od 1 lipca 2023 r wyniesie aż 3600 zł brutto.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia brutto, wzrośnie również kwota netto, czyli ta, którą pracownik otrzymuje najczęściej na rachunek bankowy. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna netto na umowie o pracę wyniesie 2709 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 2784 zł.

Zmiana stawki godzinowej na umowie zlecenia w 2023 r.
Minimalna stawka godzinowa obowiązuje zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Za sprawą rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku jej wartość również wzrośnie dwa razy i wyniesie:

22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 roku,
23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 roku.
Zmiany w kodeksie pracy w 2023
16 listopada 2022 r. komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie. 30 listopada 2022 r. Sejm przyjął projekt zmian do Kodeksu pracy. Aktualnie nowe przepisy są procedowane przez Senat.

Dłuższe vacatio legis dla pracy zdalnej
W najnowszej wersji projektu zmian przepisów dotyczących pracy zdalnej wprowadzono zapis wydłużający vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy. Stąd pracodawcy mają mieć więcej czasu na wprowadzenie nowych regulacji i dostosowanie się do nowych warunków.

Nowe regulacje w zakresie pracy zdalnej
Zgodnie z treścią procedowanych przepisów pod pojęciem pracy zdalnej będzie rozumiana praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Do świadczenia pracy zdalnej pracownik będzie musiał wyrazić zgodę przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Natomiast na polecenie pracodawcy oddelegowanie pracownika do pracy zdalnej możliwe będzie, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do świadczenia w taki sposób pracy, jedynie w dwóch wypadkach:

w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Nowe obowiązki dla pracodawców i pracowników
Wprowadzenie pracy zdalnej będzie wymagało tego by pracodawca dostarczył pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi pracy, zapewnił pomoc techniczną i szkolenia. Pracodawca będzie musiał też pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna
W projekcie zmian do Kodeksu pracy zawarto również przepisy pozwalające na okazjonalne świadczenie pracy zdalnej do 24 dni w roku kalendarzowym. Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników
W 14 dni od uchwalenia zmian w Kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wprowadzanie kontroli badania trzeźwości, będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.

Zmiany dla rodziców na razie tylko w planach
2023 rok ma przynieść również zmiany w Kodeksie pracy, które mają dotyczyć pracujących rodziców. Zmiany są wynikiem potrzeby wdrożenia dyrektywy unijnej, która miała zacząć obowiązywać już w sierpniu 2022 r.

Zmiany w urlopach 2023
Od czerwca 2022 roku na implementację w polskim prawie czeka dyrektywa work-life balance, która wprowadza znaczne zmiany w urlopach dla pracowników – jedne wydłuża, a inne – wprowadza całkowicie nowe:

2 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało z powodów działania “siły wyższej”
5 dni dodatkowego wolnego będzie przysługiwało na opiekę nad chorymi członkami rodziny
41 tygodni będzie wynosił nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
9 tygodni będzie wynosił wymiar urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka

Składki do ZUS 2023
W skomplikowanym systemie, jaki stworzył Polski Ład, wysokość wpłat do ZUS i prawo do ulg zależą od formy opodatkowania, wysokości dochodów i przychodów z biznesu. Składki podstawowe, płacone przez większość prowadzących działalność gospodarczą są liczone od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (6935 zł × 60 proc. = 4161 zł), więc wyniosą w przyszłym roku:

emerytalna – 812,23 zł
rentowe – 332,88 zł
chorobowa – 101,94 zł
wypadkowa – 69,49 zł
Fundusz Pracy – 101,94 zł
razem – 1418,48 zł

Zwolnienie z pracy
Do 1 sierpnia 2022 Polska powinna wdrożyć rozwiązania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Jej konsekwencją powinno być wprowadzenie obowiązku dla pracodawców podawania przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany również do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej, reprezentującej pracownika, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Zmiany te pozostają na etapie prac legislacyjnych.

Dopłaty do pracy niepełnosprawnych 2023
2400 zł, 1350 zł i 500 zł miesięcznie mają od przyszłego roku wynosić dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z – odpowiednio – znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Takie kwoty przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

źródło: pit.pl

Komentarze