Weź udział w “Sztafecie dla Biało-Czerwonych”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu ,,Sztafety dla Biało-Czerwonej” z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

 KATEGORIE WIEKOWE:

DZIECI MŁODSZE – do 3 klasy Szkoły Podstawowej włącznie ( roczniki 2014 i młodsze ) bieg 4 x 100 m – każdy uczestnik przebiega 100 m, a sztafeta łącznie 400 m

– DZIECI STARSZE  – klasy 4 – 6 Szkoły Podstawowej  4 x 400 m ( roczniki 2011 i młodsze ) – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– MŁODZIEŻOWY – klasy 7 – 8 Szkoły Podstawowej 4 x 400 m  ( roczniki 2009 i młodsze ) – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– OPEN – 4 x 400 m – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– OPEN PLUS – 4 x 4 x 400 m – każdy uczestnik przebiega 1600 M, a sztafeta łącznie 6400 m

 WYDARZENIE ODBĘDZIE SIĘ 7 LISTOPADA NA STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM IM. MICHAŁA BARTY PRZY ULICY ŚLIWIŃSKIEGO ZAPISY OD 15:30 ->  START 16:00

GOŚCIEM SPECJALNYM wydarzenia będzie wicemistrzyni świata w skoku o tyczce Monika Pyrek

Linki do wydarzenia:

https://www.sport.kolobrzeg.pl/aktualnosc-171-zapraszamy_do_udzialu_w_wydarzeniu.html

https://www.facebook.com/photo/?fbid=815248527272240&set=a.507519028045193

 

Regulamin –Sztafety dla Biało-Czerwonej 7.11.2023

 1. CEL IMPREZY
  Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Kołobrzegu.
 2. TERMIN I GODZINA
  7 listopada2023r. – start 16:00

III. MIEJSCE
Stadion Lekkoatletyczny im. Michała Barty przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu.

 1. ORGANIZATOR

Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anna Mieczkowska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
Biegam Bo Lubię Kołobrzeg

V. WSPÓŁORGANIZATOR
KMKL Sztorm Kołobrzeg
I LO im. Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

 1. ZAPISY
  W dniu wydarzenia od godziny 15:40 – 16:00 w biurze zawodów.

W przypadku zainteresowanych szkół prosimy o telefoniczny kontakt opiekuna/nauczyciela i podanie orientacyjnej ilości sztafet  – 788 671 395 – Wojciech Gall MOSiR

VII. ZASADY UCZESTNICTWA
1.  Zawodnik uczestnicząc w wydarzeniu akceptuje postanowienia regulaminu i bierze pełną odpowiedzialność za swój udział w wydarzeniu oraz oświadcza, iż nie posiada przeciwskazań zdrowotnych.
2. Uczestnicy niepełnoletni  muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wydarzeniu sportowym ( załącznik nr 1 )

 1. Zawodnicy powinni posiadać jakikolwiek motyw polskich symboli narodowych – koszulkę, czapkę, szalik, flagę, skarpety czy też flaga namalowana na policzkach

VIII. KATEGORIE WIEKOWE

– DZIECI MŁODSZE – do 3 klasy Szkoły Podstawowej włącznie ( roczniki 2014 i młodsze ) bieg 4 x 100 m – każdy uczestnik przebiega 100 m, a sztafeta łącznie 400 m

– DZIECI STARSZE  – klasy 4 – 6 Szkoły Podstawowej  4 x 400 m ( roczniki 2011 i młodsze ) – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– MŁODZIEŻOWY – klasy 7 – 8 Szkoły Podstawowej 4 x 400 m  ( roczniki 2009 i młodsze ) – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– OPEN – 4 x 400 m – każdy uczestnik przebiega 400 m, a sztafeta łącznie 1600 m

– OPEN PLUS – 4 x 4 x 400 m – każdy uczestnik przebiega 1600 M, a sztafeta łącznie 6400 m

 

 1. PLAN MINUTOWY

15:30 – 16:00 – zapisy

16:00 – 16:10 – rozgrzewka

16:15– biegi w kolejności

 • dzieci młodsze
 • dzieci starsze
 • młodzieżowy
 • OPEN
 • OPEN PLUS
 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn sztafetowych z podziałem na klasyfikację damską i męska. Dla pozostałych sztafet drobne upominki.

Klasyfikacja Szkolna – za największą ogólną ilość wystawionych sztafet – puchar oraz 3 piłki sportowe dlazwycięskiej szkoły oraz karnet 8 wejść na Basen Milenium dla opiekuna/nauczyciela wfzwycięskiej szkoły ( zgłaszającego zespoły sztafetowe i obecnego na wydarzeniu )

Po zawodach odbędzie się również loteria fantowa dla uczestników wydarzenia

 1. UBEZPIECZENIE
  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora wydarzenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas wydarzenia.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Przyjmuje się, że zgłoszenie się do biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod nr tel. 788 671 395.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Kołobrzeg, 7.11.2023

……………………………………………..

( imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  )

…………………………………………….

( Numer kontaktowy )

 

 

ZGODA

Jako opiekun prawny ………………………………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka / uczestnika wydarzenia ) wyrażam zgodę na udział w ,,Sztafeta dla Biało-Czerwonej” organizowanego w dniu 7.11.2023 na Stadionie Lekkoatletycznym im. Michała Barty w Kołobrzegu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, iż  ……………………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka / uczestnika wydarzenia ) nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu sportowym.

 

 

 

 

……………………………………………………

( podpis rodzica / opiekuna prawnego )

Komentarze