Wybierz wolontariusza roku!

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza mieszkańców, podmioty i organizacje do zgłaszania kandydatur w konkursie “Wolontariusz Roku 2023”.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni:

  • indywidualni wolontariusze,
  • para lub grupa wolontariuszy działających wspólnie,
  • organizacja pozarządowa za całokształt jej działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

  • organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • bezpośrednio – wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
  • osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy,
  • inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza/grupy wolontariuszy.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 12 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 15.30.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła powołana zarządzeniem Prezydenta. Laureatów poznamy podczas grudniowej Gali Wolontariatu w Regionalnym Centrum Kultury.

 

Komentarze