Zarząd Powiatu z absolutorium

Za nami absolutoryjna sesja Rady Powiatu Kołobrzeskiego.

W czasie obrad radni rozpatrzyli raport o stanie powiatu. Konsekwencją przyjęcia raportu było głosowanie, w którym 14 głosami za, przy 5 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. Następnie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zeszłorocznej realizacji budżetu odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Artur Wasiewski. Kolejno swoje stanowiska przedstawiły komisje oraz kluby radnych, a ostatecznie za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu było 13 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, 1 radny głosu nie oddał.

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu otrzymał absolutorium za rok 2022.

 

Komentarze