Zarząd Powiatu z absolutorium

W poniedziałek 30 maja, w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się XXXVI
Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia raportu o stanie powiatu.
Konsekwencją przyjęcia raportu było głosowanie, w którym 15 głosami za, przy 3 wstrzymujących się, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. Następnie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2021 rok. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 roku. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zeszłorocznej realizacji budżetu
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Artur Wasiewski. Kolejno swoje stanowiska przedstawiły komisje oraz kluby radnych, a w ich imieniu:
Andrzej Olichwiruk, Henryk Bieńkowski oraz Wioletta Dymecka. Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
było 14 radnych, 3 głosowało przeciw, 1 radny nie oddał głosu.
Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2021.

Komentarze