ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA LEŚNA A WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Las zapewnia czyste powietrze zamiast smogu i umożliwia relaks w otoczeniu przyrody. Jest synonimem natury i ostoją różnorodności biologicznej. Na konieczność dbania o nasz wspólny dobytek coraz większą uwagę zwraca również Unia Europejska. 

Zrównoważona gospodarka leśna – przyszłość planety

Według Eurostatu średnia lesistość w Unii Europejskiej wynosi około 38%. Spośród państw Wspólnoty największą część kraju (około 70%) lasy pokrywają w Finlandii. W Polsce zajmują niecałą 1/3 powierzchni.

By zapewnić im stabilny wzrost, konieczne jest zachowanie balansu między eksploatacją a regeneracją gospodarki leśnej. Zrównoważone podejście pozwala optymalnie kształtować strukturę lasu, łącząc jego potencjał produkcyjny z asekuracją bogactwa biologicznego. I – co ważne – nie wyrządzając szkód w innych ekosystemach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=FWpecNZZRuw

 

Przykładem działań o charakterze zrównoważonej gospodarki leśnej jest sadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych bądź przebudowanie drzewostanu na ten bardziej odporny na wysokie temperatury i silne wiatry.

„Żywa fabryka tlenu” 

Lasy pełnią funkcje gospodarcze, klimatyczne, uzdrowiskowe i rekreacyjne. Są ważnym ogniwem w procesach retencji, oczyszczania oraz dystrybucji wody. Ochładzają miasta, zabezpieczają glebę przed erozją i osuwiskami, są barierą ochronną wobec lawin czy powodzi. Lasy oczyszczają powietrze, pochłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla. Z uwagi na swoje właściwości są nazywane „fabrykami tlenu” bądź „płucami Ziemi”. Jedna dorosła sosna potrafi wyprodukować tlen niezbędny do życia trzech osób. To las jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym oazą dla pszczół będących kluczowym elementem ekosystemu. Pośród leśnej zieleni wytchnienia często szukają także ludzie zmęczeni miejskim zgiełkiem.

Las to sojusznik 

Traktując lasy jako sprzymierzeńców w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu, Komisja Europejska przyjęła flagową inicjatywę Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nową strategię leśną do 2030 roku. Ma ona być istotnym wkładem w pakiet rozwiązań proponowanych w celu osiągnięcia przez UE redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku i neutralności klimatycznej 20 lat później. W praktyce oznacza to między innymi więcej dopłat dla właścicieli i zarządców lasów. Ponadto realizacja nowej strategii leśnej ma doprowadzić do zasadzenia co najmniej 3 mld dodatkowych drzew w UE do 2030 r.

Wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Wśród najważniejszych działań jakie wspierać będzie w najbliższych latach WPR w Polsce w tym obszarze, wymienić należy  zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych poprzez dywersyfikację ich struktury oraz składu gatunkowego (wprowadzanie gatunków liściastych i miododajnych). Konieczne jest również wykonywanie cieć pielęgnacyjnych pozwalających na wyeliminowanie gatunków inwazyjnych oraz zwiększających odporność i zdrowotność ekosystemów leśnych.

Pozostałe inwestycje związane z leśnictwem i zadrzewieniami, przyczyniające się do łagodzenia zmian klimatu to zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych czy zakładanie systemów rolno-leśnych. Ważnym elementem wsparcia będą również premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia lasów i leśnictwa, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

 

Fot. www.canva.com

– Artykuł sponsorowany

Komentarze